این فقط یک محصول ساده نیست

بلکه تلاشی است جمعی برای رشد نوآوری اعتماد

در یک نگاه

لوله ساده مات

 

ابعاد: 13×100 mm

لوله ساده مات

 

ابعاد: 13×75 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

کاپ هیتاچی

 

 

لوله ساده گاما / شفاف

 

ابعاد: 12×75 mm

لوله ساده گاما / شفاف

 

ابعاد: 13×75 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله CBC K2

 

ابعاد: 13×75 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله Gel + Clot

غیر خلاء – درب ساده

 

ابعاد: 13×100 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله Clot Activator

ابعاد: 13×100 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc

لوله Gel + Clot

غیر خلاء – طرح وکیوم

ابعاد: 13×100 mm

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله PT / PTT

ابعاد: 13×100 mm

کاپ هیتاچی

کاپ هیتاچی

حجم: 2ml

ابعاد: 13×100 mm

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله های خونگیری حاوی افزودنی

لوله خونگیری Gel + Clot

طرح ونوجکت، غیر خلاء

حجم: 6ml

ابعاد: 13×100 mm

رنگ درب: زرد

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc

لوله خونگیری Gel + Clot

طرح غیر خلاء با درب ساده

حجم: 6ml

ابعاد: 13×100 mm

رنگ درب: زرد

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله خونگیری Clot Activator

طرح ونوجکت، غیر خلاء

حجم: 6ml

ابعاد: 13×100 mm

رنگ درب: قرمز

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله خونگیری PT / PTT

طرح ونوجکت، غیر خلاء

حجم: 2 ml

ابعاد: 13×100 mm

رنگ درب: آبی

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله خونگیری CBC K2

طرح ونوجکت، غیر خلاء

حجم: 2 ml

ابعاد: 13×75 mm

رنگ درب: بنفش

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 50 عددی

کارتن: 1000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات، لوله cbc، لوله PT، لوله کلات اکتیویتور و کاپ هیتاچی ماکرو

لوله های ساده خونگیری

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc

لوله ساده گاما / شفاف

حجم: 5ml

غیر مدرج

ابعاد: 12×75 mm

فاقد درپوش

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 110 عددی

کارتن: 2200 عددی

لوله ساده گاما / شفاف

حجم: 5ml

مدرج و غیر مدرج

ابعاد: 13×75 mm

فاقد درپوش

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 100 عددی

کارتن: 2000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc
شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc

لوله ساده مات

حجم: 5ml

مدرج و غیرمدرج

ابعاد: 13×75 mm

فاقد درپوش

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 100 عددی

کارتن: 2000 عددی

لوله ساده مات

حجم: 7ml

غیر مدرج

ابعاد: 13×100 mm

فاقد درپوش

شماره کاتالوگ:

قیمت:

بسته بندی: 20 بسته 100 عددی

کارتن: 2000 عددی

شرکت ریز تشخیص کاسپین تولیدکننده لوله خونگیری ژل و کلات و cbc
رفتن به بالا